عنوان انگلیسی : MEASURING KNOWLEDGE MANAGEMENT
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
نام :حمید
نام خانوادگی :غفوری
تحصیلات :کارشناس ارشد
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 4a8bbdc0
امتیاز مدیر سایت: 6
نظر مدیریت سایت:

پیشنهاد از مسیر نظام پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خلاصه : علیرغم تلاشهای صورت گرفته در بحث مدیریت دانش ضعیف هستیم. تعریف یک شاخص و ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس آن و در نظر گرفتن تشویقات مناسب در ایجاد انگیزه و جو مناسب در این زمینه کمک شایانی می کند. هنوز در این زمینه ملاک و معیار دقیق و مشخصی نداریم. بنظرم در این خصوص بهتر است یک کمیته تشکیل و جلسات حداقا ماهانه داشته باشد.
نتایج قابل پیش بینی : عملی شدن این ایده و ایجاد نظام مدون مدیریت دانش از ابعاد مختلف سودمند است. افزایش بهره وری فعالیتها به ویژه در معاونت مهندسی و تحقیقات. شناسایی دقیق وضعیت موجود واحد از نظر نقاط قوت و ضعف علمی شناسایی دقیق نیازهای آموزشی واحد
کلید واژه ها : شاخص مدیریت دانش