بازدید مدیرعامل و مدیران محترم شرکت آب و فاضلاب مشهد از شرکت بهپویان

جناب آقای مهندس طباطبایی مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب مشهد به همراه جناب آقای مهندس سخدری مشاور محترم مدیرعامل، جناب آقای مهندس شادمهری معاونت محترم بهره برداری، جناب آقای مهندس حدادسرایی مدیر محترم مرکز کنترل و بحران، جناب آقای مهندس شبیری مدیر محترم دفتر فنی و جناب آقای مهندس صدقیان مدیر محترم دفتر انرژی و سیستم های کنترل در روز شنبه مورخ 1394/01/29 ضمن بازدید از دپارتمان های مختلف شرکت بهپویان امین منتظر در اتاق مدیریت عامل به بررسی پروژه های جاری و آتی پرداختند.


در انتها مهندس طباطبایی و هیئت همراه با تقدیر از دستاوردهای اجرایی و تحقیقاتی شرکت به ارائه رهنمودهایی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت پرداختند.