گزارش سیما از آخرین تکنولوژی های بهپویان

گزارش تهیه شده از فناوری هوشمندسازی شرکت بهپویان توسط سیما:

این گزارش توسط بخشهای خبری سیما پخش شد.