سیستم مدیریت انرژی

 استقرار سیستم مدیریت انرژی (EnMS) :

تغییرات شرایط و توسعه جزء لاینفک تمامی سیستم های اداری و صنعتی می باشد. تضمین عملکرد بهینه انرژی در تمامی نیازمند ساختاری مدون جهت پایش، کنترل و بازنگری انرژی بوده که این مهم با استقرار اصولی ومهندسی استاندارد ایزو 50001 عملیاتی می گردد. ارتباط تنگاتنگ جنبه های مدیریتی و فنی در این استاندارد به عنوان وجه تمایز آن با دیگر استانداردهای ایزو، ضرورت استقرار آن را توسط تیم متخصص در حوزه انرژی نمایان می سازد.

شرکت بهپویان، جهت انجام مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو 50001 در حوزه های مختلف نظیر صنعت نفت، پتروشیمی، برق، گاز، آب و کارخانجات توانسته است ترکیبی از علم فنی ممیزی انرژی و استقرار فازهای مختلف مدیریتی را با کنار هم قرار دادن تخصص های مختلف از قبیل مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و... به طور شایسته و در قالب یک پروسه نرم افزاری به انجام برساند.

 

روند کلی استقرار سیستم مدیریت انرژی (EnMS) به شرح ذیل می باشد :

1.     جمع آوری اطلاعات، بررسی اولیه سازمان و ارائه گزارش شناخت

2.     انتخاب نماینده مدیریت و تشکیل تیم مدیریت انرژی سازمان

3.     برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی

4.     تدوین فرم ها و روش های اجرایی اختصاصی سازمان در بخش مدیریتی-عمومی استاندارد

5.     تدوین گزارش مصارف بارز انرژی سازمان

6.     تدوین فرم ها و روش های اجرایی فنی و مستندات اختصاصی مصارف بارز انرژی سازمان

7.     آموزش نحوه صحیح تکمیل مستندات، ایجاد سوابق و بروزآوری مستندات

8.     کنترل و نظارت بر روند نهادینه سازی استاندارد در سازمان و رفع ایرادات

9.     تهیه گزارش طرح ریزی و بازنگری انرژی سازمان

10.برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

11.انجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت

12.اختصاصی سازی و تحویل نرم افزار مانیتورینگ سیستم مدیریت انرژی

13.انتخاب شرکتCB  صدور گواهی استاندارد

14.انجام ممیزی صدور و پیگیری صدور گواهینامه

 

سازمان ها و مجموعه های مخاطب این سیستم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، اخذ مشاوره مقدماتی و شرح خدمات تخصصی سازمان خود با شماره تماس 35425611-051 داخلی 808 تماس حاصل نمایند.