سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت QMS

سیستم مدیریت و کنترل پروژه در شرکت فنی و مهندسی بهپویان از سال 1388 موردتوجه قرارگرفته و هم‌اکنون نه‌تنها کلیه پروژه‌های جاری شرکت بلکه پروژه‌های تحقیقاتی، بازرگانی و سایر پروژه‌های موردی شرکت نیز در این سیستم، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل می‌گردد. این شرکت با به‌کارگیری ساختارهای اجرایی بروز از قبیل استاندارد PMBOK، ماتریس RWBS، استفاده از مدیریت دیداری، طراحی نمودار سازمانی شرکت به‌صورت ماتریسی و همچنین به‌کارگیری مهندسی ارزش در دل پروژه‌های مشاوره و ممیزی انرژی خود، كاهش هزينه تمام‌شده و قیمت پیشنهادی شرکت در پروژه‌ها، افزايش بهره‌وری کارکنان و افزایش کیفیت و کمیت پروژه‌ها را به ارمغان داشته است.

رویکرد برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه در شرکت بهپویان، optional و رویکردی انتخابی به فراخور نوع پروژه است به‌گونه‌ای که مدیریت پروژهاین شرکت برای پروژه‌های نرم‌افزاری بر مبنای مفاهیم مدیریت چاپک همچون اجایل و اسکرام می‌باشد (مفاهیم مورد تاکید در نسخه ششم PMBOK) و در پروژه‌های غیر نرم‌افزاری نیز با توجه به فراگرد های تکراری و غیرتکراری پروژه‌ها از روش‌های cpm و pert استفاده می‌گردد.

 

در راستای شناسايي نیازمندی‌های كيفيت و يا استانداردهاي پروژه و مستندسازي چگونگي اثبات تطابق پروژه با آن‌ها، جدول تعیین نیازمندی­های آیتم‌های اجرایی پروژه در مرحله برنامه‌ریزی پروژه توسط کارشناسان تیم مهندسی پروژه به تفکیک تکمیل می‌گردد. سپس جهت تهیه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و سامانمند کیفیت و حصول اطمینان از این‌که پروژه تمامیفرآیندهايموردنیازبرايبرآوردهنمودننیازمندی‌هایخودرابه کارگرفتهاست. با توجه به اطلاعات دریافتی از بخش‌های مختلف، ساختار کلی کار توسط واحد مدیریت و کنترل پروژه در نرم‌افزار MSP ترسیم‌شده، مدیر پروژه از ساختار تعریف‌شده در تیم پروژه دفاع نموده و در صورت عدم وجود نقص مهم پروژه وارد فاز اجرایی خود خواهد گردید.

 

كنترل كيفيت در سراسر فاز اجرایی پروژه‌ها، توسط واحد كنترل كيفيت انجام می‌پذیرد و فعالیت‌های كنترل كيفيت، دلايل ضعف در كيفيت فرآيند يا گزارش‌ها را شناسايي و پيشنهاد اصلاحی آن‌ها را ارائه می‌نماید.

تکمیل فرم‌های QC گزارشات و پروژه‌های تحویلی شرکت و انجام کنترل کیفیت بر روی خروجی‌های پروژه توسط مدیران ارشد و تیم‌های کنترل کیفیت خارج از پروژه و درعین‌حال مشرف بر پروژه قبل تحویل نهایی به کارفرما، از اقدامات منحصربه‌فرد شرکت بهپویان در راستای ممیزی و کنترل کیفیت پروژه‌ها است.