شرح مختصر توان فنی طراحی مجدد

ردیف

شرح مختصر توان فنی در حوزه طراحی مجدد سیستم های روشنایی و شبکه ها MV,LV

1

انجام مطالعات کاهش تلفات و طراحی مجدد سیستم های توزیع

2

طراحی تخصصی روشنایی Indoor  و  Outdoor بااستفاده از شبیه سازی در نرم افزارهای تخصصی مانند Dialux با هدف استانداردسازی و کاهش مصرف انرژی

3

مطالعه و بررسی در زمینه مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه سیستم های تولید پراکنده DG در شبکه توزیع جهت کاهش تلفات توان، امکان مدیریت انرژی و افزایش پایداری شبکه

4

انجام مطالعات میدانی و اندازه گیری کلیه پارامترهای  مورد نیاز به منظور مدلسازی شبکه توزیع در نرم افزار Digsilent

5

تخمین بار پست های توزیع و اندازه گیری تلفات و تعیین سهم مؤلفه­های آن و ارائه راهکار جهت بهینه سازی و کاهش تلفات سیستم

6

طراحی بهینه شبکه های توزیع و انتقال بر اساس تابع هدف مورد نظر

7

طراحی قابلیت اطمینان )Reliability( شبکه های توزیع و فوق توزیع