شرح مختصر توان فنی مشاوره

 

ردیف

شرح مختصر توان فنی در حوزه مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی

1

بهبود فرایندهای سازمانی و بهینه سازی سیستم های مدیریت

2

تشکیل تیم مدیریت انرژی

3

توانمندسازی سازمان در حوزه ISO 50001 با آموزش های فنی و مدیریتی انرژی

4

طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی و پیاده سازی و استقرار عملیاتی استاندارد در سازمان

5

بررسی عملکرد سیستم مدیریت انرژی در روند استقرار و پس از استقرار

6

انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

7

انجام فرآیند بازنگری مدیریت در حوزه انرژی

8

همراهی با سازمان و پشتیبانی از انجام ممیزی صدور گواهینامه و ارائه گواهی از شرکت های مورد تأیید سازمان ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)

9

آموزش های مدیریتی در حوزه های مدیریت مصرف انرژی، سیستم های مدیریت انرژی و...