نظام پیشنهادها

بهبود در هر سازمانی، منوط به ایجاد تغییر و نهادینه کردن ارزش‌های نو و اعتماد در محیط سازمان است و هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد مگر با مشارکت.

پیشبرد اهداف و تعالی دوسویه بهپویان نیز نیازمند مشارکت پویای تمامی اعضای خانواده بزرگ بهپویان است تا در کنار یکدیگر محیط کاری ایده آل را رقم زده و بیش از پیش گام های ترقی را طی کنیم. در این راستا در نظام پیشنهادات شرکت پذیرای نظرات سازنده شما خواهیم بود.