پروژه های انجام شده

برای مشاهده­ ی لیست کلیه ­ی پروژه های انجام شده کلیک کنید

رديف

موضوع قرارداد

نوع قرارداد

مدت قرارداد

(ماه)

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سبد فناوری پروژه

1

ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز در شرکت پتروشیمی غدیر

مشاوره

انرژی

12

09/96

09/97

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

2

استقرارسیستممدیریتانرژیISO 50001 درمجتمعپتروشیمیخارک

مشاوره انرژی

12

04/96

04/97

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

3

انجام مطالعات و تهیه ی دستورالعمل طراحی و اجرای انرژیهای تجدید پذیر جهت سامانه های تأسیساتی ساختمان

مشاوره انرژی

9

07/96

03/97

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

4

بهسازی و ساماندهی محوطه تلمبه خانه گوره شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

مشاوره بهسازی

12

01/96

01/97

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

5

استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان های شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد و ممیزی انرژی ساختمان ستاد، 4 حلقه چاه و 1 ایستگاه پمپاژ

مشاوره انرژی

12

12/95

12/96

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

6

استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی انرژی به همراه استقرار سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان های شرکت ملی پخش فرآوره های نفتی منطقه البرز

مشاوره انرژی

12

11/95

11/96

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

7

طراحی و ساخت سیستم تهویه جهت دوره های  PM قطارهای خط یک شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

طراحی و ساخت

8

03/96

11/96

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

8

استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در 21 باب ایستگاه پمپاژ شرکت آب و فاضلاب همدان

مشاوره انرژی

12

10/95

10/96

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص

9

بررسی و آنالیز تجهیزات ناوگان قطار شهری مشهد از طریق روش OCM

مشاوره

10

11/95

09/96

عارضه یابی فنی و مدیریتی مبتنی بر تجمیع تخصص