پروژه ها(هوشمندسازی)

  

 انجام مطالعات، طراحی، تولید و پیاده سازی فراسامانه مدیریت هوشمند کلیه تأسیسات و فرایندهای تأمین، انتقال، ذخیره و توزیع شبکه آب شرب

   شرکت آب و فاضلاب مشهد

******** 

 طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند و بهینه سازی انرژی خطوط جمع آوری چاه های منزل آباد و سوران (اختراع)

   شرکت آب و فاضلاب مشهد

******** 

 طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) منزل آباد، خط پمپاژ 200 و 160 کیلو وات B3 و زون)Fاختراع(

   شرکت آب و فاضلاب مشهد

********

 طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در ایستگاه مرتفع ائل گلی تبریز

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی