گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی مهاباد
مکان : مهاباد
زمان شروع : دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
مکان : مشهدمقدس، بجنورد و گناباد
زمان شروع : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی غدیر
مکان : ماهشهر
زمان شروع : دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : مناطق نفت خیز جنوب
مکان : اهواز
زمان شروع : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مکان : خوزستان و بوشهر
زمان شروع : چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
زمان پایان : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : بهره برداری نفت و گاز گچساران
مکان : بینک
زمان شروع : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : بهره برداری نفت و گاز گچساران
مکان : گچساران
زمان شروع : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : منطقه سه عملیات انتقال گاز
مکان : قم
زمان شروع : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی امیرکبیر
مکان : بندر امام خمینی (ره)
زمان شروع : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : پالایشگاه نفت اصفهان
مکان : اصفهان
زمان شروع : دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳
زمان پایان : چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : نفت و گاز گچساران
مکان : واحدهای عملیاتی
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲
زمان پایان : -