عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی تفصیلی انرژی در هشت ساختمان (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس
مکان : مشهد
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸