عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
تولید، فروش و استقرار سامانه پایش و مدیریت مصرف انرژی - پیمان
(دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸