عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و استقرار سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) (دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸