عنوان پروژه : استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011
(شرکت گاز استان خراسان جنوبی)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مکان : بیرجند، بشرویه، قائن، فردوس
زمان شروع : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷