عنوان پروژه : استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011 (شرکت گاز استان خراسان جنوبی)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مکان : بیرجند، بشرویه، قائن، فردوس
زمان شروع : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷