عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 در ساختمان های ستاد
(شرکت پایانه های نفتی ایران)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پایانه های نفتی ایران
مکان : خارگ، نکا، عسلویه و تهران
زمان شروع : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
زمان پایان : سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹