عنوان پروژه : بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در پست های فوق توزیع و انتقال
(شرکت برق منطقه ای خراسان)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان
مکان : 3 تیپ پست فوق توزیع
زمان شروع : -
زمان پایان : -