عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد 2010:ISO50001 (شرکت شیر پگاه خراسان)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت شیر پگاه خراسان
مکان : شرکت شیر پگاه خراسان
زمان شروع : پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
زمان پایان : یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴