عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی انرژی ساختمان ها و ایستگاه های تقلیل فشار (شرکت گاز استان قزوین)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان قزوین
مکان : شرکت گاز استان قزوین
زمان شروع : یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸