عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
ممیزی انرژی ساختمان ها و ایستگاه های تقلیل فشار
(شرکت گاز استان قزوین)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان قزوین
مکان : قزوین
زمان شروع : یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸