عنوان پروژه : انجام خدمات ممیزی انرژی تأسیسات تولیدی - تجهیزات مصرف کننده بارز انرژی
(شرکت شیر پگاه خراسان)
گروه : صنایع تولیدی
وضعیت :
کارفرما : شرکت شیر پگاه خراسان
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵