عنوان پروژه : بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز داده     
(مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد)
گروه : پژوهشی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد
مکان : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
زمان شروع : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶