عنوان پروژه : انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و خدمات مهندسی تفصیلی
تهیه کتابچه PC پروژه زهکشی و انتقال آب های زیر زمینی ایستگاه بینک
(شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : بهره برداری نفت و گاز گچساران
مکان : بینک
زمان شروع : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶