عنوان پروژه : بررسی و آنالیز تجهیزات ناوگان قطار شهری مشهد از طریق روش OCM
(شهرداری مشهد مقدس)
گروه : پژوهشی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
زمان پایان : جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶