عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 و ممیزی انرژی تأسیسات
(شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان هرمزگان
مکان : بندرعباس
زمان شروع : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶