عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی انرژی تأسیسات (شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان هرمزگان
مکان : بندرعباس
زمان شروع : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶