عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی انرژی به همراه استقرار سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان ها (شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز
مکان : استان البرز
زمان شروع : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶