عنوان پروژه : تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای انرژیهای تجدید پذیر جهت سامانه های تأسیساتی ساختمان
(شرکت گاز استان خراسان رضوی)
گروه : پژوهشی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان رضوی
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
زمان پایان : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷