ساختمان به عنوان بزرگترین مجموعه مصرف کننده انرژی در کشور و از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم با حوزه سلامت و بهداشت فردی همیشه مورد توجه بوده و هست فرآیند ممیزی انرژی به منظور انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی با هدف کمی سازی جریان انرژی در داخل ساختمان و شناخت نقاط ضعف و پتانسیل های صرفه جویی به همراه راهکارهای بهبود و تحلیل فنی واقتصادی این راهکارها می باشد که با افزایش تعرفه حامل های انرژی و لذا هزینه های انرژی در ساختمان گام ضروری شروع فرآیند بهینه سازی این تاسیسات می باشد.
– آنالیز سوابق مصرف انرژی ساختمان
– داده برداری ساختمانی و تاسیساتی
– شبیه سازی ساختمان در نرم افزارهای شبیه سازی
– کالیبراسیون مدل
– بررسی و تعیین میزان اختلاف با شرایط استاندارد
– بررسی وتحلیل فنی سیستم های تهویه مطبوع
– مطالعات اقتصادی
– تهیه و تدوین دفترچه مدیریت انرژی ساختمان
– ایجاد تیم مدیریت انرژی