– داده برداری، اندازه‌گیری‌های پرتابل و عارضه یابی، انجام مدلسازی های تخصصی،کالیبراسیون مدل، مطالعات فنی و اقتصادی، مهندسی مجدد، ارائه راه حل های عملیاتی بهینه، طراحی تفصیلی و متره و برآورد، تهیه نقشه های اجرایی و اسناد PC
– ASPEN PLUS ، WaterGEMS، DIGSILENT ،ETAP و …
– تهیه سیمولاتورهای آفلاین، مانیتورینگ آنلاین انرژی

محدوديتهاي فني موجود بهره برداري در واحدهاي فرآيندي و صنعتي موجب ميگردد که تغييرات و اعمال راهکارهاي بهينه سازي بسيار پبچيده باشد، به همين منظور شناسايي فرصت هاي بهبود نيازمند انجام مطالعات دقيق مهندسي در حيطه هاي فرآيند، برق، مکانيک وشناسايي تاثير آن ها بر يکديگر و ساير حيطه ها مي باشد که تجميع اين امور در پروژههاي مميزي انرژي فرآيندي صورت مي پذيرد.
– مطالعات مقدماتی شناخت
– داده برداری میدانی
– شبیه سازی الکتریکی،فرآیندی و مکانیکی
– کالیبراسیون مدل
– برگزاری جلسات خلاقیت
– بررسی انحراف از استاندارد و نقاط هدررفت
– امکان سنجی فنی راهکارهای بهبود
– انجام مطالعات اقتصادی
– محاسبات دوره بازگشت سرمایه
– تدوین ســـناریوهای اجــرایی
– تهیه دفـــترچه مـدیریت انرژی