بهره برداري از شبکه هاي بزرگ ابعاد مانند شبکه هاي آب، برق وگاز شهري، پلنتهاي فرآيندي و … نيازمند به تصميم گيري هاي تخصصي در خصوص نحوه  برنامه ريزي، بهره برداري و مانور مي باشد که اين مهم در حال حاضر توسط افراد خبره به صورت مدام و همچنين در حالات بحراني انجام مي گيرد.

طراحي و پياده سازي سامانه هاي تصميم يار هوشمند که با ترکيب مدلهاي مهندسي با ماژولهاي متفاوت که بر پايه هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه سازي مي باشد؛ مي تواند علاوه بر بهبود بهره برداري و کاهش هزينه ها، دز زمينه مديريت دانش و همچنين آموزش اپراتورها بسيار اثربخش باشد.