تضمین بهره‌وری انرژی نیازمند پیاده سازی ساختار بهبود مستمر در حوزه انرژی در سازمان می باشد که این مهم با ایجاد ساختار یکپارچه پایش کنترل و بازنگری محقق می گردد پیاده سازی چنین ساختاری بر اساس استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ۲۰۱۸ تحت عنوان ساختار مدیریت انرژی انجام می پذیرد.

ارتباط تنگاتنگ جنبه های مدیریتی و فنی در این استاندارد وجه تمایز آن با دیگر سان دارد های حوزه ایزو بوده که ضریح ضرورت پیاده سازی آن توسط تیم متخصص و مجرب در حوزه انرژی را نمایان می سازد.

شرکت دانش بنیان بهپویان با توجه به تجربه ممیزی انرژی در حوزه ها و صنایع گوناگون و با بهره‌گیری از ترکیب تخصص های فنی و مدیریتی موفق به پیاده سازی این نظام در سازمانها و صنایع گوناگون شده است.