براي طراحي و مدلسازي شبکه هاي توزيع و انتقال آب و نفت از نرم افزارهاي مهندسي استفاده مي شود در کشور ما به دليل تحريمها استفاده از اين برنامهها با مشکلاتي روبروست. از طرفي محدوديتهاي موجود در اين برنامهها، توسعه آنها را براي اهداف خاص در کشور غير ممکن مي نمايد.

موتور هيدروليکي بومي مهتاب (موتور هيدروليکي توزيع و انتقال آب) براي رفع اين موانع توسعه داده شده است

قابلیت شبیه سازی هیدرولیکی مبتنی بر دبی
اتصال به Gis و GeoDatabase
تعریف المان های جدید برای مدلسازی مانند: چاه
امکان تعریف کنترل ها و ضابطه های پیچیده بهره برداری
پشتیبانی از 4 زبان از جمله: فارسی، انگلیسی، آلمانی و عربی