افزايش سهم هزينه هاي انرژي در هزينه هاي کل سازمان و از طرفي تعدد مراکز مصرف کننده انرژي در سازمان ها (ساختمان/تاسيسات) ضرورت ايجاد ساختار رصد يکپارچه انرژي و ارزيابي عملکرد مقايسه اي آنها را نمايان مي سازد؛ سامانه پيمان به عنوان يک سامانه تحت وب علاوه بر پشتيباني فني از پياده سازي استاندارد ISO50001 ؛ گزارشهاي فني - مديريتي متنوعي در اين خصوص ارائه مي دهد .

امکان دريافت قبوض به صورت وب سرويس
صـــحت ســـنجی قـــبوض
مقایسه و ترسیم خط مبنا
محاسبه و تعیین مصرف کنندگان بارز
پشتیبانی از استقرار ISO50001
امکان رصد روند اجرای پروژه های بهبود ونتایج آن
مدیریت دارایی های فــــیزیکی ســــازمان
رصـد تولــــید انرژی های تجـــدیدپــــذیر
محاسبه برچسب انرژی ( ساختمان، صنعت و ...)
امکان تعریف و محاسبه شاخص های مصرف و مقایسه آنها در بازه های زمانی دلخواه