سماپ نرم افزاری تحت وب برای طراحی  و محاسبه  انرژی‌های تجدید پذیر (آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی) جهت سامانه¬های تأسیساتی ساختمان می باشد .آبگرمکن خورشیدی با استفاده از تابش خورشید میتواند بخش قابل توجهی از حرارت مورد نیاز آبگرم مصرفی ساختمان را تامین کند. این سیستم همچنین قادر است با سیستم گرمایش ساختمان ترکیب شده و با پیش گرمایش سیال ورودی به بویلر (پکیج) انرژی مصرفی سیستم گرمایش را کاهش دهد.

بومی سازی محاسبات طراحی آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی
تدوین کتابچه دستورالعمل بومی طراحی، نصب و نگهداری آبگرمکن خورشیدی
تدوین کتابچه دستورالعمل بومی طراحی، نصب و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی
ایجاد نرم افزار آنلاین تحت وب به منظور محاسبه و طراحی آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی مبتنی بر مطالعات اقلیم بندی و داده های هواشناسی کشور